Matematik, A

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget matematik på A-niveau vil du lære at håndtere formler og selvstændigt at bruge symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og løse problemer med matematisk indhold. Undervisningen giver dig kendskab til matematiske ræsonnementer og beviser samt matematisk teori og metode. Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse. Til beskrivelse af et givet datamateriale lærer du at bruge simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller, lige som du lærer om forskellige metoder til løsning af henholdsvis differentialligninger og geometriske problemer - sidstnævnte med hjælp af geometriske modeller. Du lærer også om matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling. Du får fx undervisning inden for emneområderne: Regningsarternes hierarki, det udvidede potensbegreb, rationale og irrationale tal, ligningsløsning med analytiske og grafiske metoder og med brug af it-værktøjer Formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet samt potenssammenhænge mellem variable Simple statistiske metoder til håndtering af et givent datamateriale samt grafisk præsentation af dette Forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter samt opstilling og løsning af plan- og rumgeometriske problemer Karakteristiske egenskaber ved lineære funktioner, polynomier, eksponential-, potens- og logaritmefunktioner samt cosinus og sinus Definition og fortolkning af differentialkvotienter Ubestemte og bestemte integraler samt anvendelse af integralregning Kvalitativ analyse af og opstilling af simple differentialligninger Principielle egenskaber ved matematiske modeller Der inddrages supplerende stof i undervisningen. Undervisningen lægger vægt på opgaveløsning som en afgørende støtte for tilegnelsen af begreber, metoder og kompetencer. En stor del er tilrettelagt som projekt- eller emneforløb, og der indgår også gruppearbejde. I matematik på A-niveau er der en del skriftligt arbejde. Du vil arbejde med it og moderne matematikprogrammer både som værktøj til komplicerede beregninger og som støtte til den matematiske begrebsdannelse. Eksamen Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve. Den skriftlige prøve består af en delprøve uden hjælpemidler og en delprøve, hvor alle hjælpemidler er tilladt, med undtagelse af kommunikation med omverdenen og brug af internettet. Til prøven gives der 5 timer. Den mundtlige prøve sker på grundlag af et overordnet spørgsmål med konkrete delspørgsmål. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter med en forberedelsestid på ca. 30 minutter.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.